Vedtægter // 17. juni 2021

Love for selskabet

§ 1

Selskabets navn er Borger- og Fugleskydningsselskabet.

Selskabets hjemsted er Frederikssund.

Selskabet er opstået ved sammenlægning af Borger- og Håndværkerforeningen i Frederikssund, som er stiftet den 14. november 1868, og Det borgerlige Fugleskydningsselskab for Frederikssund og Omegn, som er stiftet den 1. september 1887. Som Borger- og Fugleskydningsselskabets stiftelsesdag regnes 1. september 1887.

§ 2

Selskabet har til formål:

at administrere de til selskabet henlagte legater i overensstemmelse med disse legaters fundats.

at administrere de overskudsandele, som tilfalder selskabet fra Almindeligt Dansk Vare- og Industrilotteri i overensstemmelse med reglerne i § 10, stk. 2 i Varelotteriets bevilling, jfr. § 11.

at arrangere fugleskydning, jfr. § 12 og selskabeligt samvær for byens borgere og oplandets beboere for derigennem at fremme samfølelse og god forståelse mellem land og by.

Enhver art af politik er selskabet uvedkommende.

§ 3

Som broder kan optages enhver mand, der er fyldt 25 år og som virker selvstændigt eller i ledende stilling. For at pågældende kan blive optaget i selskabet skal en nuværende skydebroder proponere herfor. Optagelsen skal godkendes af bestyrelsen, som også kan ekskludere en broder. Optagelse finder sted på selskabets kongeaften, hvor proponent introducerer den nye skydebroder. Såvel nægtelse af optagelse som eksklusion kan forlanges indbragt for den førstkommende generalforsamling.

§ 4

Brødre betaler årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen, dog således at væsentlige ændringer i kontingentets størrelse forelægges generalforsamlingen.

Har en skydebroder ikke betalt kontingent senest 1. august, bestemmer bestyrelsen, om der skal skydes for den pågældende ved fugleskydningen, ligesom bestyrelsen kan slette en skydebroder, der ikke har betalt kontingent senest ved regnskabsårets udgang.

Udmeldelse af selskabet skal ske skriftligt til bestyrelsen senest en måned før udgangen af et regnskabsår, og den pågældende skydebroder betragtes da som udtrådt med regnskabsårets udgang.

§ 5

Selskabet ledes af en bestyrelse på 7 brødre, der vælges for 3 år ad gangen. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen, der ligeledes vælger 2 bestyrelsessuppleanter og 2 revisorer, alle for 2 år ad gangen, således at hvert år afgår 1 suppleant og 1 revisor. Den ene revisor skal være statsautoriseret. Ved forfald hos kassereren eller revisorerne kan bestyrelsen midlertidigt udpege stedfortrædere.

§ 6

Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, kasserer og sekretær samt fanebærere.

For at være beslutningsdygtig skal der være mødt mindst 5 brødre af bestyrelsen, herunder formanden eller næstformanden. Såfremt en afstemning indenfor bestyrelsen giver lige stemmer for og imod, afgør formandens stemme udslaget.

Bestyrelsen fører en forhandlingsprotokol, en kassebog og et arkiv over skydebrødrene samt den såkaldte skydebog, hvori optegnes en fortegnelse over hver fugleskydning med angivelse af skytterne og årets fuglekonge samt den skytte, der afgav skuddet.

Bestyrelsen drager omsorg for bevarelsen og passende ophængning af fuglekongernes platter.

§ 7

Bestyrelsen nedsætter en særlig fondsbestyrelse på 4 brødre, bestående af næstformanden, sekretæren og kassereren samt formanden. Fondsbestyrelsen træffer dispositioner med hensyn til selskabets fonde og midler til understøttelser m.v., under iagttagelse af § 11.

§ 8

Selskabets regnskabsår går fra den 1. april til 31. marts.

Den ordinære årlige generalforsamling, der skal indvarsles med mindst 14 dages varsel ved offentlig bekendtgørelse, afholdes inden udgangen af maj måned med følgende dagsorden:

1.Valg af dirigent
2.Formandens beretning
3.Forelæggelse af det reviderede regnskab
4.Behandling af indkomne forslag
5.Valg
6.Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.

§ 9

Beslutninger på generalforsamlingen tages ved almindeligt flertal, dog at beslutninger om ændringer af lovene eller om selskabets ophævelse kræver et flertal på 2/3 af de fremmødte, samt at det pågældende punkt er specielt fremhævet i den offentlige indkaldelse til generalforsamlingen.

I tilfælde af selskabets ophævelse bliver der at træffe beslutning om, hvorledes der skal forholdes med selskabets midler og materiel, herunder platter, faner m.v.

Om lovændringer, som må formodes at berøre forudsætningerne for modtagelse af overskudsandele fra Varelotteriet skal der omgående ske indberetning til lotteriet.

§ 10

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, dersom bestyrelsen finder det påkrævet, eller hvis mindst 10 brødre overfor bestyrelsen rejser krav herom. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal finde sted senest 14 dage efter, at bestyrelsen har modtaget berettiget krav herom.

§ 11

Borger- og Håndværkerforeningens hidtidige forbindelse med Varelotteriet overføres til Borger- og Fugleskydningsselskabet, og det bestemmes i denne forbindelse:

 • at konti til understøttelser og til fonden til unge håndværkeres uddannelse bevares ( Nu Fonden til videreuddannelse af unge indenfor handel og håndværk).
 • at der etableres en særskilt legatbestyrelse på 4 medlemmer, herunder formanden, som alene er berettiget til at modtage overskudsandelene fra Varelotteriet og til at træffe dispositioner med hensyn til de nævnte konti og lotteriandelene i øvrigt
 • at midlerne fra lotteriets overskud skal anvendes i overensstemmelse med reglerne i §10, stk. 2 i Varelotteriets bevilling, og
 • at selskabet – af andre midler end overskudsandelene – udreder ydelserne til lotteriudvalget for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm.

§ 12

Der afholdes hvert år kongefugleskydning i slutningen af august og “kongeaften” en gang i vinterhalvåret. I disse arrangementer kan kvinder ikke deltage.

På fugleskydningsdagen afhentes fuglekongen på sin bopæl og ledsages af skydebrødrene til skydepladsen.

Der afholdes samlet frokost, og ved en aftenfest med damer proklameres den nye fuglekonge. Som tegn på sin værdighed bærer fuglekongen, en kæde med selskabets falk i guld.

Nå en ny fuglekonge er proklameret, overdrager den afgående fuglekonge kæden til sin efterfølger. Den afgåede fuglekonge modtager herefter kongeemblemet (et i grønt ordensbånd ophængt forgyldt sølvemblem med inskriptionen: Fuglekonge (årstal).

Fuglekongen lader udfærdige og skænker selskabet en platte, forsynet med navn og datoen for den fugleskydning, ved hvilken kongeværdigheden erhvervedes. På platten bagside skrives en kort levnedsbeskrivelse. Platten afsløres under frokosten på det efterfølgende års fugleskydningsdag.

På fugleskydningsdagen er den afgående fuglekonge selskabets æresgæst.

Fuglen, hvortil der skydes, forfærdiges af træ i skikkelse af en ørn og beslås med jern. Der skydes til følgende dele af fuglen (i nedenstående rækkefølge):

 1. Æble
 2. Æble
 3. Æble
 4. Æble
 5. Kronen
 6. Ringen
 7. Halsen
 8. Halen
 9. Venstre vinge
 10. Højre vinge
 11. Brystpladen

Kun når det stykke jern, der er fastgjort til den enkelte del, er nedskudt, betragtes delen som faldet.

De 4 æbler kan nedskydes i vilkårlig orden. Falder en del udenfor følgeordenen, udgår den af præmierækken.

Skulle en del falde efter at den skytte, der skød sidst, har forladt sin plads ved skydestolen, tilfalder præmien ham, selvom den efterfølgende skytte har lagt an, men ikke afgivet skud.

Kongepræmien falder på det sidste stykke jern, der nedskydes af brystpladen, og den for hvem skuddet er afgivet, bliver fuglekonge.

Er brystpladen ikke skudt ned inden solnedgang, bliver den fuglekonge, som ved lodtrækning får brystpladen tildelt.

Den skytte, der nedskyder brystpladen, er kronprins og modtager et i grønt ordensbånd ophængt sølvemblem med inskriptionen: Kronprins (årstal) Der skydes for samtlige medlemmer, jfr. dog § 4, stk. 2.

Det første skud afgives af/for fuglekongen, og de nærmeste følgende af/for selskabets æresmedlemmer. Skydeordenen er i øvrigt hemmelig. Skydningen ledes af skydelederen. Kun han må lade og aflade geværerne, og hans anvisninger skal ubetinget efterkommes.

Eventuelle tvistigheder fugleskydningen vedrørende, afgøres af bestyrelsen, hvis kendelse er inappellabel.

VEDTAGET

Vedtaget på generalforsamlingen den 04.05.1998, rettet 07.05.2002, 05.05.2009, 26.05.2016 samt 17.06.2021 jf. generalforsamlingernes godkendelser.